privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT - Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V.
Slump Oil B.V. (KVK-nummer 01064911) en Slump Retail B.V. (KVK-nummer 01092428) zijn elk voor hun eigen verwerkingsactiviteiten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat beide partijen onafhankelijk van elkaar beslissen welke persoonsgegevens binnen het bedrijf worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. zijn er elk zelfstandig verantwoordelijk voor dat de gegevens die zijn verkregen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Contactgegevens Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V.
T: 0513 - 65 70 10
E: info@slumpoil.nl
I:  www.slumpoil.nl

Medewerker gegevensbescherming voor Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. is Leon van der Tuuk, waar u terecht kunt voor privacy gerelateerde vragen.  Hij is te bereiken via lvandertuuk@slumpoil.nl of telefonisch via 0513 – 65 70 18.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken
Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. van u verwerkt. Dit is afhankelijk van de relatie die u met ons heeft, met andere woorden of het een klant- of personeelsrelatie betreft.

 • Contactgegevens;
  • Voor- achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Kopie van identiteitsbewijs;
 • Klantnummer;
 • Betaalgegevens
  • Bankrekeningnummer;
  • KVK-nummer;
  • BTW-nummer.
 • Inloggegevens voor het klantenportaal op www.slumpoil.nl;
 • Communicatie historie;
 • Locatiegegevens;
 • Camerabeelden;
 • Personeelsdossier;
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere persoonsgegevens die wij van u verwerken
Bij het aangaan van een contract voor de afname van brandstoffen, smeermiddelen, tankpassen of overige producten, voert Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. een kredietwaardigheidscheck uit. Bij Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. is het mogelijk om contractueel overeen te komen dat achteraf wordt betaald voor producten en diensten. Om dit mogelijk te maken en zowel u als onszelf te beschermen tegen misbruik, laten wij uw kredietwaardigheid online toetsen via Creditsafe.

Afhankelijk van de relatie die u met ons heeft (klant of werknemer) verwerken wij tevens de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Pasfoto op identiteitsbewijs;
 • Burgerservicenummer;
 • Gezondheidsgegevens.

De doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van een bestelling, betaling of andere administratieve handeling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • U te kunnen informeren over wijzigingen ten aanzien van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een online account aan te maken op www.slumpoil.nl;
 • Om goederen bij de door u aangegeven plaats af te leveren;
 • Het bijhouden van uw personeelsdossier;
 • Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. analyseert  aan de hand van cookies uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. verwerkt uw persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht worden.

De rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Gerechtvaardigd belang: indien het werkzaamheden betreft die verband houden met de bedrijfsactiviteiten van Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. mits de verwerkingsactiviteiten binnen een klantrelatie plaatsvinden;
 • Wettelijke plicht;
 • Overeenkomst;
 • Toestemming (deze kunt u te allen tijde intrekken).

Geautomatiseerde besluitvorming
Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen voor u kunnen hebben. Het betreft besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen zonder tussenkomst van een medewerker van Slump Oil B.V. of Slump Retail B.V.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan andere partijen
Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. verstrekt uw persoonsgegevens aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Logistieke dienstverleners;
 • Software leveranciers;
 • Marketing dienstverleners;
 • Verzekeringsmaatschappijen;
 • Oliemaatschappij (BP Europa SE – BP Nederland).

Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen (derden) die niet in deze lijst zijn genoemd, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. bewaart uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. bewaart uw gegevens zolang u klant bent en daarna nog 2 jaar.

Op bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens rust de fiscale bewaarplicht. Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. is wettelijk verplicht uw persoonsgegevens 7 jaar te bewaren indien de gegevens voorkomen in:

 • Het grootboek;
 • De debiteuren- en crediteurenadministratie;
 • De voorraadadministratie;
 • De in-en verkoopadministratie;
 • De loonadministratie.

Cookie verklaring
Wij registreren gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. Wij plaatsen de volgende cookies:

Naam cookie Gebruik Levensduur
KirraFEB Functionele gebruikersinstellingen & CSRF-bescherming Tot browser sluit
KirraSID Functionele gebruikersinstellingen & CSRF-bescherming Tot browser sluit
_ga Geanonimiseerde statistieken 2 jaar
_gat Geanonimiseerde statistieken 24 uur
_gid Geanonimiseerde statistieken 24 uur
uslk_s Geanonimiseerde statistieken Tot browser sluit
uslk_e Geanonimiseerde statistieken 1 jaar

Uw rechten
Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. wijst u graag op uw rechten die u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft. Bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de volgende rechten uitoefenen:

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk of digitaal inzageverzoek indienen. De medewerker gegevensbescherming behandelt uw verzoek in beginsel binnen een maand. Deze termijn kan worden verlengd met een maand indien het een ingewikkeld verzoek betreft of er veel inzageverzoeken moeten worden verwerkt.

Recht op rectificatie
Blijkt dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten verbeteren, aan te vullen of af te schermen. In het geval Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. uw verzoek honoreert worden eventuele ontvangers van de onjuiste persoonsgegevens in kennis gesteld van rectificaties daarop. U kunt mondeling, schriftelijke of digitaal om rectificatie van uw gegevens verzoeken. U ontvangt uiterlijk binnen een maand schriftelijk of digitaal een reactie.

Recht op vergetelheid
U kunt, behoudens enkele uitzonderingen, aan Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. vragen uw gegevens te wissen:

 • Uw gegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld;
 • Uw gegevens zijn verwerkt op grond van uw toestemming en u trekt uw toestemming in;
 • U maakt bezwaar indien uw gegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigd belang;
 • Uw gegevens zijn in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt;
 • Indien een wettelijke bepaling verplicht tot wissing na het verstrijken van een bepaalde tijd.

Uw verzoek tot wissing van uw persoonsgegevens wordt in beginsel binnen een maand afgehandeld. Indien het een complex verzoek betreft kan deze termijn met maximaal een maand worden verlengd.

Recht op dataportabiliteit
U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van uw gegevens) als Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. uw persoonsgegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven of om een overeenkomst met u uit te voeren. U kunt dit recht alleen uitoefenen ten aanzien van de digitale verwerking van uw gegevens, dus niet voor papieren bestanden. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Er wordt nagestreefd om binnen een maand aan uw verzoek te voldoen. Indien het een complex verzoek betreft kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. vragen om het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Dit houdt in dat uw gegevens tijdelijk niet worden gebruikt. U kunt een verzoek tot beperking van de verwerking indienen in de volgende situaties:

 • U constateert dat uw gegevens onjuist zijn;
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt maar u heeft er belang bij dat de gegevens worden bewaard;
 • Uw gegevens zijn niet langer nodig voor het oorspronkelijk doel maar u heeft uw gegevens nodig voor een juridische procedure;
 • U bent vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking van uw gegevens en er moet worden uitgezocht of uw belang zwaarder weegt dan het belang van Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V.

Recht van bezwaar
U kunt onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U vraagt Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. in dit geval om uw gegevens niet langer te gebruiken. U kunt hiervan gebruik maken indien u hiervoor bijzondere persoonlijke redenen heeft of indien uw gegevens voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

Het indienen van een verzoek
U kunt uw schriftelijke of digitale verzoeken ter attentie van Leon van der Tuuk versturen naar:

Van Kleffenslaan 8
8448 CW Heerenveen
Postbus 306
8440 AH Heerenveen
lvandertuuk@slumpoil.nl

Om er zeker van te zijn dat uw verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hiervoor de App ‘KopieID’ van het Ministerie van Economische Zaken gebruiken. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek. Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij verwijzen u hiervoor door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De beveiliging van uw persoonsgegevens
Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met onze frontoffice via 0513 657 010 of stuur een e-mail naar lvandertuuk@slumpoil.nl.