disclaimer

Slump Oil B.V. (Kamer van Koophandel: 1064911), hierna te noemen Slump Oil, verleent u hierbij toegang tot www.slumpoil.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Slump Oil behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Slump Oil spant zich in om de inhoud van www.slumpoil.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.slumpoil.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Slump Oil. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.slumpoil.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op www.slumpoil.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Slump Oil nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Slump Oil en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Slump Oil, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Communicatie per e-mail
Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van Slump Oil B.V. en/of Slump Retail B.V. zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. De inhoud van het e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u het bericht onbedoeld heeft ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender hierover te informeren. Het is niet toegestaan een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Slump Oil B.V. en/of Slump Retail B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.