Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Slump Oil Tankpas en de overeenkomst die dienaangaande is of wordt gesloten tussen de deelnemer en Slump Retail B.V.

Algemene Voorwaarden Slump Oil Tankpas

Algemene voorwaarden voor het gebruik Slump Oil Tankpas (SOT).

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Slump Oil Tankpas en de overeenkomst die dienaangaande is of wordt gesloten tussen de deelnemer en Slump Retail B.V., Van Kleffenslaan 8, 8442 CW, Heerenveen (hierna “Slump Retail” genoemd).

1.    Deelneming
1.1    In Nederland gevestigde bedrijven en hun werknemers, beoefenaars van een vrij beroep (hierna "Deelnemer" genoemd) kunnen deelnemen aan het Slump Oil Tankpas - Systeem. Daartoe dient Deelnemer een Slump Retail Contract volledig in te vullen (schriftelijk of online) en - indien schriftelijk - ondertekend te zenden aan Slump Retail, t.a.v. Commerciële Binnendienst, te Heerenveen.
1.2    Bij aanvaarding door Slump Retail zal Slump Retail op basis van de door de Deelnemer verstrekte gegevens de Slump Oil Tankpas vervaardigen en aan Deelnemer terbeschikkingstellen. De overeenkomst betreffende het gebruik van de tankpas tussen Deelnemer en Slump Retail komt tot stand middels het terbeschikkingstellen van een of meerdere tankpassen door Slump Retail.

Het Slump Retail Contract en deze Algemene Voorwaarden vormen te samen de integrale overeenkomst (hierna “Overeenkomst” genoemd). Aanvullingen en wijzigingen hierop dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren. Per tankpas wordt aan de Deelnemer een Persoonlijk Identificatie Nummer (PIN code) verstrekt.

2.    Rechten en verplichtingen van de Deelnemer
2.1    Slump Retail verleent Deelnemer toestemming, gebruik te maken van de verstrekte tankpas(sen).
2.2    Deelnemer is verplicht tot betaling van alle door Slump Retail in rekening gebrachte bedragen voor producten die met gebruikmaking van de tankpas zijn geleverd.
2.3    Deelnemer is gehouden alle verstrekte tankpas(sen) zorgvuldig te bewaren. Deelnemer zal de grootste zorg voor de geheimhouding van de PIN code betrachten. De PIN code mag niet worden vermeld op de tankpas. De PIN code elders vermelden zal op zodanige wijze dienen te geschieden dat deze code op geen enkele wijze voor derden kenbaar is.
2.4    Deelnemer staat ervoor in dat al hetgeen in de Overeenkomst gesteld is wordt nageleefd.
2.5    Indien zich wijzigingen voordoen in de bij de aanmelding door Deelnemer verstrekte gegevens, dient Deelnemer dit onmiddellijk schriftelijk aan Slump Retail te melden.

3.    Het gebruik van de tankpas
3.1    De tankpas dient te worden gebruikt op de wijze zoals die bij het verkooppunt wordt aangegeven. Deelnemer dient zich, wanneer dit wordt verlangd, te identificeren door middel van de PIN code of op een andere manier zoals bijvoorbeeld door middel van een rijbewijs of identiteitskaart. In het voorkomend geval dient Deelnemer een afleveringsbon voor akkoord te tekenen indien daarom gevraagd wordt.
3.2    In geval van een defect in de automatische kaartleesapparatuur wordt de tankpas manueel aanvaard waarbij Deelnemer op de afleveringsbon zijn of haar handtekening en de nummerplaat van het voertuig moet aanbrengen.
3.3    Slump Retail is niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade ontstaan door het gebruik van de tankpas, verbandhoudende met of voortvloeiende uit storing van de kaartleesapparatuur, beschadiging of enige andere vorm van niet-aanvaarding van de tankpas, behoudens verwijtbaar handelen of nalatigheid van Slump Retail.
3.4    De administratie van het verkooppunt vormt het volledig bewijs van de verrichting(en).

4.    Facturatie
Slump Retail brengt periodiek de aan Deelnemer met gebruikmaking van de tankpas verstrekte producten in rekening. De doorberekende prijzen zullen gelijk zijn aan de prijzen die op het desbetreffende verkooppunt ten tijde van de verstrekking golden. Indien met Deelnemer voor het verstrekken van motorbrandstoffen een andere prijsbasis is afgesproken, zullen motorbrandstoffen dienovereenkomstig in rekening worden gebracht.

5.    Betaling
5.1   Deelnemer verplicht zich tot doorlopende machtiging bedrijven middels S€PA incasso van de bedragen die Deelnemer door het gebruik van de Kaart verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2   Deelnemer heeft het recht gedurende 6 (zes) werkdagen na de datum van facturatie te storneren. Bij gebreke van storneren binnen deze termijn wordt Deelnemer geacht de juistheid van de vermelde bedragen te hebben aanvaard.
5.3    Indien Deelnemer ook na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft tijdig het door hem of haar verschuldigde bedrag te betalen, dan zal hij op dit bedrag een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldatum tot en met de dag van betaling. Slump Retail is in dat geval gerechtigd om het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts-, en andere inningskosten. Onverminderd de voormelde vertragingsrente zullen de bedragen van de facturen die op hun vervaldatum onbetaald bleven, zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15 % met een minimum van 120 Euro (excl. BTW) als vast aangenomen schadevergoeding, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen.

6.    Verlies- Diefstal
6.1    Bij verlies, diefstal of misbruik van een tankpas dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij Slump Retail, Commerciële Binnendienst. Deze mededeling dient onverwijld per aangetekend schrijven te worden bevestigd waarbij tevens een nieuwe tankpas kan worden aangevraagd. Slump Retail heeft in de eerder genoemde gevallen het recht te weigeren een nieuwe tankpas ter beschikking te stellen aan Deelnemer. Diefstal of misbruik van de tankpas dient tevens onmiddellijk bij de politie te worden aangegeven.
6.2    Deelnemer blijft aansprakelijk voor de betaling van de met de tankpas uitgevoerde verrichtingen dit echter niet langer dan 24 uur.
6.3    Deelnemer zal Slump Retail onverwijld alle gevraagde informatie vertrekken omtrent de toedracht van de in artikel 6.1 genoemde omstandigheden.

7.    Teruggave van Slump Oil Tankpas
7.1    De tankpassen blijven eigendom van Slump  Retail. Na beëindiging of uitsluiting van deelname dient Deelnemer binnen 24 uur, alle hem ter beschikking gestelde tankpassen, in tweeën geknipt, en bij aangetekende brief terug te zenden naar Slump Retail, afdeling Commerciële Binnendienst. Een teruggevonden tankpas, die door Deelnemer als verloren of gestolen werd opgegeven, moet op dezelfde wijze, naar Slump Retail worden gezonden.
7.2    De Deelnemer blijft, met uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 6.2 onbeperkt aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik of misbruik van alle niet teruggezonden in tweeën geknipte tankpassen.

8.    Slotbepalingen
8.1    Slump Retail en Deelnemer zijn te allen tijde gerechtigd, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig kalenderdagen, de deelneming schriftelijk te beëindigen. Bij een schriftelijke opzegging van de Overeenkomst is Deelnemer gehouden de tankpas in tweeën geknipt terug te zenden naar Slump Retail overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1
8.2    Onverminderd alle overige rechten waaronder het recht op schadevergoeding, heeft Slump Retail het recht Deelnemer, met onmiddellijke ingang en zonder schriftelijke ingebrekestelling door schriftelijke opzegging van verdere deelneming uit te sluiten indien:

a)    Deelnemer/gebruiker zijn verplichtingen jegens Slump Retail niet nakomt;
b)    Er ernstige aanwijzingen bestaan van onvoldoende solvabiliteit van Deelnemer;
c)    Deelnemer een of meerdere bestanddelen van zijn zaak aan een derde zou overdragen of in een vennootschap zou inbrengen;
d)    Deelnemer zijn bedrijf staakt, surséance van betaling aanvraagt/verkrijgt, failliet wordt verklaard, of een onderhands akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt.
In dergelijk geval vermeld in 8.2 worden alle vorderingen van Slump Retail en de in artikel 1.3 bedoelde Exploitant op Deelnemer onmiddellijk opeisbaar.
8.3    Slump Retail is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of te beëindigen. Deelnemer zal hiervan tijdig schriftelijk in kennis worden gesteld. Deelnemer heeft in dit geval het recht de deelname schriftelijk te beëindigen. Indien Deelnemer na kennisgeving van wijziging van de Algemene Voorwarden en/of het Slump Oil Tankpas - Systeem de tankpassen blijft gebruiken, wordt hij geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.
8.4    Slump Retail kan op elk ogenblik eenzijdig wijzigingen aanbrengen in de categorieën producten die met de tankpas betrokken worden en verlangen dat de verstrekte tankpassen daartoe vervangen worden.
8.5    Deelnemer kan aan de beëindiging, uitsluiting en de wijziging genoemd in dit artikel geen rechten jegens Slump Retail ontlenen.
8.6    Slump Retail heeft het recht voor de uitvoering van deze Overeenkomst een ander in hun plaats te stellen respectievelijk hun rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst aan een ander over te dragen.
8.7    Op de Overeenkomst en op alle verrichtingen die plaatsvinden met gebruikmaking van de tankpas is Nederlands recht van toepassing, In geval van geschil is uitsluitend de rechter te Leeuwarden. bevoegd, onverlet de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter.
8.8    De Algemene voorwaarden NOVE welke in september 2008 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nr. 40348374, zijn van overeenkomstige toepassing. Bij strijdigheid van één der bepalingen gaan de bepalingen genoemd in deze Algemene Voorwaarden gebruik Slump Oil Tankpas voor.

gratis bestelnummer0800 - 758 67 64

bestel via faxnummer0513 - 65 70 19

 
Castrol Nederland BP Nederland Petronas Traxx